Thursday, 8 August 2013

آیا کسی که این حرفها را زده، بعد از این مدت تغییری در افکارش پیش آمده؟

آیا کسی که این حرفها را زده، بعد از این مدت تغییری در افکارش پیش آمده؟
نظر شما چیست؟مطلب را به بالاترین و یا بی رنگی بفرستید: Balatarin
ارسال به بی رنگی

No comments:

Post a Comment